Dr Nataša Milićević je 20. maja 2004, zajedno sa grupom svojih kolega, osnovala dobrotvornu organizaciju pod nazivom Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu “BELhospice”. Ciljevi BELhospice centra su bili da pruži kvalitetno palijativno zbrinjavanje neizlečivih onkoloških bolesnika u Srbiji u skladu sa definicijama Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope, da edukacije profesionalce i javnost u ovoj oblasti i da promoviše palijativno zbrinjavanje u Srbiji uz ostvarivanje šire društvene podrške. Tada je formiran i prvi specijalizovani tim za kućno zbrinjavanje koji su činili jedan lekar i jedna medicinska sestra. Ovaj tim je započeo pionirski posao razvoja palijativnog zbrinjavanja u Srbiji.

BELhospice centar je 2006. godine uz pomoć donacije dobrotvorne organizacije “Hospices of Hope” iz Velike Britanije otvorio edukativni centar “Prue Dufour”. Edukativni centar je dobio ime u spomen na jednu od pionira hospis pokreta u Velikoj Britaniji. Tokom godina, u sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u ovom centru se redovno održavaju kursevi i stručna predavanja sa temama relevantnim za palijativno zbrinjavanje.

BELhospice centar se od svog osnivanja finansirao isključivo iz donacija i realizacijom projekata. Od tada je, uz pomoć “Hospices of Hope”, održan niz dobrotvornih akcija sa ciljem sakupljanja sredstava i promocije palijativnog zbrinjavanja. Ove akcije, kao i donacije brojnih kompanija, ustanova i pojedinaca, omogućile su BELhospice centru da sve ove godine potpuno besplatno brine o terminalno obolelim pacijentima.

Dr Nataša Milićević je od samog početka član Republičke komisije za palijativno zbrinjavanje, koja je sastavila Nacionalnu strategiju za palijativno zbrinjavanje. U skladu sa ovom strategijom, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2009. godine, sproveden je projekat Ministarstva zdravlja “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” koji je finansirala Evropska unija a sprovodio međunarodni konzorcijum na čelu sa Oxford Policy Management. Članovi ovog konzorcijuma bili su Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu ˝BELhospice˝ i “Hospices of Hope”. Ovim projektom je kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju edukovano više od 1000 profesionalaca koji su uključeni u pružanje palijativnog zbrinjavanja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Kroz projekat je izrađen program za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu za medicinske fakultete i srodne edukativne ustanove.

Tokom 2011. BELhospice je proširio svoj multidisciplinarni tim i obučio prvu grupu od 20 volontera po čemu je postao jedinstven u Srbiji. Danas, multidisciplinarni tim BELhospice centra čine dva lekara specijaliste, četiri medicinske sestre, socijalni radnik i koordinator za duhovna pitanja, a po potrebi se u zbrinjavanje uključuju psiholog i grupa volontera.

Nadamo se da će BELhospice u skorijoj budućnosti proširiti svoju delatnost i otvoriti odeljenje na kojem bi pacijenti, kojima je to potrebno, mogli kratkotrajno da se hospitalizuju i prime ceo spektar usluga palijativnog zbrinjavanja.